آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 6672
تاریخ انتشار : 10 اسفند 1390 0:48
تعداد بازدید : 667

آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال ابلاغ شد

مراکز دیجیتال 6 ماه فرصت دارند

واحدهاي فرهنگي ديجيتال كه پيش از ابلاغ «آيين نامه ساماندهي و توسعه ي رسانه ها و فعاليت هاي فرهنگي ديجيتال» تاسيس شده اند، مكلف اند، حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين ضوابط، خود را با وضع موجود تطبيق دهند.

ایسنا-  در اجراي ماده 22 آيين‌نامه ساماندهي و توسعه‌ي رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال، موضوع تصويب‌نامه هيات وزيران، «ضوابط صدور مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» براي اجرا آماده شده است.
در فصل اول و ماده یک به تعاريف و كليات پرداخته شده است. در ماده دوم آماده است : «ايجاد» و «فعاليت» هر واحد فرهنگي ديجيتال به ترتيب منوط به اخذ مجوز «تاسيس» و «فعاليت» از «مركز» مطابق با مقررات اين ضوابط است.
ماده 3_ كليه‌ اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط مقرر در اين ضوابط، مي‌توانند پس از طي تشريفات مذكور در ماده (4) اين ضوابط، مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال دريافت و پس از تجهيز و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال مربوط و حسب مورد ثبت يا ثبت تغييرات شركت يا موسسه‌ي مربوط، مجوز فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال اخذ كنند.
ماده 4 نیز به  مراحل صدور مجوز تاسيس و فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال پرداخته شده است.
در فصل دوم به  وظايف و اختيار كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال پرداخته شده است. این فصل از ماده پنجم شروع می شود که آمده است:
ماده 5_ وظايف و اختيارات كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال
الف: تصويب دستورالعمل‌ها و كاربرگ‌هاي مربوط به درخواست، بررسي و صدور مجوز تاسيس و فعاليت و نيز نحوه‌ي فعاليت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال.
 ب: تعيين اهداف واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال براي درج در اساسنامه‌ آنها.
ج: تعيين اشكال مختلف هريك از عناوين فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال و مصاديق آنها.
 د: تعيين مشاغل و رشته‌هاي تحصيلي مرتبط با هريك از فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال.
ه _ تعيين منابع آزمون كتبي عمومي قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال.
 و _ رسيدگي به تخلفات واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال و اتخاذ تصميم در مورد اخطار شفاهي يا كتبي يا تعليق يا لغو مجوز فعاليت فرهنگي ديجيتال.
ز _ بررسي اعتراضات متقاضيان در خصوص عدم احراز صلاحيت‌هاي تخصصي و نيز عدم تجهيز و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال در موعد مقرر.
 ح _ تصويب نظام رتبه‌بندي واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال و تعيين شرايط لازم براي تخصيص هريك از رتبه‌هاي نظام مزبور به واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال.
 ط _ پيشنهاد فهرست عناوين فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال به سازمان امور مالياتي كشور براي برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي موضوع بند «ل» ماده (139) «قانون ماليات‌هاي مستقيم».
ي _ تصويب دستورالعمل نحوه‌ي برگزاري انتخابات نمايندگان مديران در كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال.
ماده 6 این سند  اعضاي «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» را معرفی می‌کند که شامل رييس كارگروه، دو نفر از معاونان «مركز» به حكم رييس مركز، دو نفر از مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مجاز به انتخاب مديران واحد‌هاي مزبور در سراسر كشور، دو نفر از صاحب‌نظران خبره در حوزه‌ فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال شاغل در بخش غيردولتي است.
ماده 7_ «مركز» مكلف است، براي اولين‌بار حداكثر سه (3) ماه پس از ابلاغ اين ضوابط و در دوره‌هاي بعد حداقل سه (3) ماه پيش از انقضاي مدت عضويت اعضاي قبلي، انتخابات نمايندگان مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مجاز در «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» را براساس ترتيبات ذيل برگزار نمايد:
الف _ مركز مكلف است فراخوان مربوط به ثبت‌نام در هر دوره انتخابات را حداقل دو (2) ماه پيش از برگزاري آن از طريق رسانه‌هاي جمعي و رسانه‌ي بر خط اينترنتي مركز منتشر نمايد.
ب _ مركز مكلف است از تمامي مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مجاز كه مايل به شركت در انتخابات هستند، بدون قيد محدوديت براي تصدي سمت نمايندگي مديران در «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» ثبت‌نام نمايد.
ج _ مركز مكلف است تاريخ، مدت، محل و چگونگي اخذ راي و اسامي نامزد‌ها را برابر دستورالعمل موضوع بند «ي» ماده (5) اين ضوابط، پيش از برگزاري انتخابات از طريق رسانه‌هاي جمعي و رسانه‌ي بر خط اينترنتي منتشر نمايد.
د _ در هر دوره‌ي انتخابات، دو (2) نفر از نامزد‌ها كه بيشترين آراي را‌ي‌دهندگان را كسب نمايند، به عنوان نمايندگان منتخب مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال به عضويت «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» درخواهند آمد. دو نفر ديگر كه بعد از منتخبان مذكور واجد اكثريت آرا هستند، نيز به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب مي‌شوند تا در صورت فوت يا استعفای هر يك از نمايندگان مديران در كارگروه براساس راي بيشتر جايگزين نفر قبلي گردند.
 ه _ كميته‌اي متشكل از رييس مركز (رييس كميته) و معاونان ذي‌ربط اداره كل حراست و اداره كل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخ‌گويي به شكايات و نمايندگان مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال در كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال، وظيفه‌ نظارت بر انتخابات و رسيدگي به اعتراض كتبي نامزد‌ها در خصوص نحوه‌ي برگزاري انتخابات يا شمارش آرا را برعهده خواهند داشت. به تقاضا‌هاي واصله بعد از 10 روز برگزاري انتخابات ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 8 _ دبيري جلسات «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» بر عهده‌ يك نفر از كاركنان مركز است كه با حكم رييس مركز به عنوان دبير كارگروه انتخاب مي‌گردد. دبير كارگروه بدون حق راي در جلسات كارگروه شركت خواهد كرد.
ماده 9_ جلسات «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» با حضور رييس و حداقل (4) چهار نفر ديگر از اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با آراي اكثريت نسبي تصويب و با امضاي رييس كارگروه ابلاغ مي‌شود.
ماده 10_ جلسات «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» در صورت وجود دستور كار از پيش تعيين‌شده حداقل هر دو (2) هفته‌ي يك‌بار به دعوت دبير كارگروه تشكيل مي‌گردد.
فصل سوم هم در مورد  صلاحيت‌هاي لازم براي صدور مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال اشاره کرده است.
ماده 12 _ صلاحيت‌هاي عمومي لازم براي تصدي سمت مديريت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال  را معرفی می‌کند.
فصل پنجم هم در مورد ساير مقررات به تفضیل توضیح داده شده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :