آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 79302
تاریخ انتشار : 3 مرداد 1394 13:34
تعداد بازدید : 609

شرط ابلاغ دادخواست به موبایل!

استفاده از شماره تلفن قیدشده در برگ دادخواست برای ابلاغ تنها با تصریح خواهان مجاز است.

فناوران- ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎییه در نظری مشورتی اعلام کرد تنها در صورت تصریح خواهان می توان از شماره تلفن همراه یا ثابت قیدشده در برگه دادخواست برای ابلاغ استفاده کرد.
براساس این گزارش در رابطه با موضوع ابلاغ سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده است که آیا می توان از شماره تلفن همراه یا ثابت خواهان، که در حین تنظیم دادخواست ارایه می کند برای ابلاغ حکم استفاده کرد یا اینکه خود خواهان باید قید کند که از این شماره برای ابلاغ احکام استفاده شود.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به این شرح است: «ﺩﺭﻓﺮﺽ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ یک اسفند 1391ﺣﺼﺮی ﻧﻴﺴﺖ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎی ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻘﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﺮﺍﺑﻼﻍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮﺡﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﺮ ﺍﺑﻼﻍ، ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ، ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :