آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 93613
تاریخ انتشار : 5 بهمن 1394 12:55
تعداد بازدید : 874

مشارکت بانک پارسیان در نوسازی تاکسی ها

بانک پارسیان به عنوان یکی از ۳ بانک عامل، تامین مالی ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن وﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ هزار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده را برعهده گرفت.

فناوران - سه بانک پارسیان، ملت و تجارت هر کدام ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ 30 هزار دﺳﺘﮕﺎه ازاﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺮای اراﺋﻪ تسهیلات ﺑﺮعهده ﺧﻮاهند ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ« شرکت اﯾﺮان ﺧﻮدرو» ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :