۰
با انتقاد از بخش‌هایی از طرح مجلس

دولت برای رمزارزها لایحه می‌دهد

تاریخ انتشار
شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۲
دولت برای رمزارزها لایحه می‌دهد
دولت برای رمزارزها لایحه می‌دهد

آی‌تی‌من_ در همین رابطه معاون حقوقی و امور مجلس بانکمرکزی گفت که دولت برای موضوع استخراج رمزارزها لایحه ارایهمی‌کند.
امیرحسین طیبی‌فرد در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادیدر مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا ومبادلات داخلی آن در کشور که در صحن علنی روز چهارشنبه ۲۴شهریور ماه مجلس ارایه شد، با بیان اینکه این گزارش نسبت بهگزارش قبلی کمیسیون بهتر بود، به ایلنا گفت: رویکرد اکثرکشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی ازکشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخیسکوت کرده‌اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آن‌ها ممنوعاعلام شده است.
وی افزود: نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیدهاست که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر وزیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق،پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که باپیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود،نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آن‌ها رامورد تاکید قرار می‌دهد.
طیبی گفت: انتظار از قانون‌گذار این است که در این زمینه نقشهراهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن درمورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسوولیتآن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینهمسوولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکتهاشاره شود که بانک مرکزی مسوول تعیین یا اعلام قیمت نیست.
طیبی‌فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز درصلاحیت مجلس است، چراکه برخی از این ضمانت‌ها کیفریهستند، بنابراین لازم است که حتما مجلس به این موضوع ورودکند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه دراین زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیونقضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه بابررسی این موضوع تعیین شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: ما از پیشنهادرییس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارایه لایحه در اینخصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگیاقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسوول تدوین و تنظیم آن شدندکه در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمانارایه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.
وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهایسوخت اشاره دارد، افزود: این متن باید به این صورت اصلاح شودکه رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهایانرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور بهشرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.
• مبنای طرح ساماندهی رمز ارزها شفافیت است
در همین رابطه اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در طرحساماندهی رمز ارزها، مبنای کار شفافیت است زیرا معتقدیم بخشعمده‌ای از ظرفیت‌های پولی و مالی و مالیاتی کشور با فعالیترمز ارزها از رده تصمیم‌گیری خارج شده است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی مجلس ‌درخصوص طرح ساماندهی استخراج رمزارزها با بیان اینکه پدیدهرمزارزها در حوزه اقتصاد منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته و براقتصاد کشور ما هم اثر دارد گفت:‌ اگر این پدیده را کتمان کنیم هیچفرصتی برای مقابله با تبعات آن نداریم و امکان بهره‌گیری ازظرفیت‌های آن را از دست خواهیم داد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف کمیسیون اقتصادیمجلس ساماندهی این پدیده بوده است چرا که در طول دولت‌هاییازدهم و دوازدهم هیچ اراده‌ای برای ساماندهی پدیده رمزارزهادیده نشد  اگر امروز دولت و مجلس در این خصوص همکاری کننداتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
نماینده مردم کرمان  در مورد ساماندهی وضعیت موجود گفت: درحال حاضر به دلیل عدم شناخت کافی توسط مردم و سرمایه‌گذاراناز پدیده رمزارزها دچار شرایط خاصی هستیم که ضوابطمشخصی درباره فعالیت این سامانه‌ها وجود ندارد، وزارتارتباطات به عنوان متولی  فضای مجازی، وزارت صنعت به عنوانناظر بر مجوزها، وزارت اقتصاد به عنوان متولی مبارزه باپولشویی و وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین برق لازم برایاستخراج رمزارزها همگی دخیل هستند لذا کمیسیون اقتصادی بهدنبال ساماندهی این وضعیت نابسامان بوده است.
پورابراهیمی‌گفت:‌در این ساماندهی مبنای کار ما شفافیت استچرا که معتقدیم بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های پولی و مالی ومالیاتی کشور با فعالیت رمزارزها از رده تصمیم‌گیری خارج شدهاست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست نماینده بانکمرکزی برای ارایه لایحه در این زمینه از سوی دولت گفت:‌ تا به حالهیچ لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی در خصوص موضوعات مهمی‌از جمله قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری کشور ارایه نشده ودر خصوص رمزارزها نیز اگر بانک مرکزی لایحه‌ای ارایه کرد مبنایکار ما قرار می‌گیرد.
وی گفت: تا قبل از ارایه لایحه، طرح کمیسیون اقتصادی بررسیمی‌شود و این طرح کاملا کارشناسی شده است لذا نمایندگان کمککنند تا امکان اصلاحات لازم در کمیسیون و طی مراحل قانونیفراهم شود.
 
کد مطلب : ۲۷۷۱۸۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين