۰

دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در شبکه شاد منتشر شد

تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱
دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در شبکه شاد منتشر شد
دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در شبکه شاد منتشر شد

آی‌تی‌من- محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دستورالعملی نحوه مشارکت بخش خصوصی در سامانه شاد را اعلام کرد و در این زمینه خطاب به استان ها ذکر شده است: مقتضی است حداکثر بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی برای تقویت افزوده های شاد انجام شود تا از این طریق موجبات استفاده هر چه بیشتر و گسترده تر نظام تعلیم و تربیت و دانش آموزان از این سامانه فراهم آید. مسوولیت نظارت دقیق بر روی این دستورالعمل بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان است.

در دستورالعمل نحوه مشارکت در سامانه شاد آمده است: در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور و اهمیت استفاده از استعدادها و فرصت ها جهت ارتقای قابلیت های نرم افزاری سامانه شاد و همچنین غنی سازی محتوای آموزشی، پرورشی و پژوهشی موجود در این سامانه و به استناد سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور سند چشم انداز 20 ساله کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی همکاری وزارت آموزش و پرورش با بخش خصوصی در بستر شاد در ضروری است از سوی دیگر تعیین چارچوب و حدود این فعالیت ها سبب می شود تا ضمن بهره برداری از مزایای این همکاری، از بروز آسیب های احتمالی آن پیشگیری شود. از این رو مقررات فعالیت بخش خصوصی در سامانه شاد به شرح ذیل خواهد بود:

فصل یک.تعاریف
 آموزش تعاملی برای مدارس رایگان یا با تخیف ویژه
ماده یک. خدمات پایه سامانه شاد، به آن دسته از خدمات آموزشی سامانه اطلاق می شود که به صورت عمومی مورد استفاده کاربران قرار می گیرند این خدمات شامل آموزش تعاملی، تدریس استاندارد دروس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، کانالهای متعدد آموزشی، پرورشی و اطلاع رسانی و شاد نما برای تمام کاربرانی که در شاد احراز هویت شده اند یا خواهند شد اطلاق می شود. این خدمات برای مدارس دولتی و غیردولتی یکسان، رایگان یا مشمول تخفیف ویژه خواهد بود. خدمات آموزشی و پرورشی اهدای بخش خصوصی و سازمان های دولتی در زمره خدمات پایه محسوب می شوند اما در سامانه شاد هیچ تبلیغی برای ارایه دهنده خدمات پایه صورت نمی پذیرد.

ماده 2.خدمات آموزشی افزوده سامانه شاد، آن دسته از خدمات سامانه هستند که مطابق مقررات مربوطه به مجموعه خدمات پایه اضافه یا جایگزین شده یا بشوند (مطابق با مقررات و سیاست های مرتبط با آئین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مصوبه جلسه 828 شورای عالی آموزش و پرورش).

  کدام بخش ها می توانند با شبکه شاد همراهی کنند؟
ماده 3. مشارکت کنندگان شامل تمام شرکت ها، مدارس و مراکز غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان هستند که بر اساس قوانین و مقررات و این دستورالعمل ظرفیت همکاری با برنامه شاد را دارند.

فصل 2. مقررات عمومی
ماده 4.استفاده از خدمات پایه سامانه شاد برای تمام دانش آموزان اعم از دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی به صورت یکسان، همگانی و رایگان صورت می پذیرد.
ماده 5. سامانه شاد بستر رسمی آموزش مجازی در وزارت آموزش و پرورش است و به کارگیری هر گونه نرم افزار برای آموزش و پرورش رسمی در فضای مجازی صرفاً در صورت اتصال به سامانه شاد مجاز خواهد بود.
   استفاده از خدمات افزوده شاد رایگان نیست
ماده 6. ترافیک مصرفی در هنگام استفاده از خدمات افزوده سامانده شاد، رایگان یا مشمول تخفیف ویژه نخواهد بود.
ماده 7. در مدارس دولتی دانش آموزان به شکل انفرادی یا گروهی می توانند از خدمات افزوده  در شاد استفاده کنند. مدارس دولتی حق اجبار به استفاده یا دریافت وجه جهت استفاده از خدمات افزوده دانش آموزان را ندارند.
فصل 3. ساماندهی سامانه های مدارس غیر دولتی و خاص ( تمام مدارسی که به هر دلیل طبق مقررات از دانش آموزان شهریه کامل یا بخشی از شهریه را دریافت می کنند).
  مدارس غیردولتی می توانند با بخش خصوصی همکاری کنند
ماده 8. مدارس غیر دولتی و مدارس خاص می توانند بر اساس سیاست های آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و قوانین و مقررات مربوط به خود و این دستورالعمل نسبت به همکاری با بخش خصوصی اقدام کنند.
ماده 9. سامانه های آموزش مجازی تمام مدارس غیر دولتی و مدارس خاص باید در قالب PWA(progressive web App) و مطابق پروتکل فنی و ملاحظات مربوط به سامانه شاد اتصال یابند.
تبصره یک. پروتکل فنی ارتباط سامانه های آموزش مجازی مدارس غیر دولتی و مدارس خاص با سامانه شاد هر سال از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام می شود.
تبصره دو. ارسال اطلاعات سامانه های آموزش مجازی مدارس غیر دولتی و مدارس خاص به سامانه شاد، مطابق پروتکل فنی اعلامی صورت می پذیرد.

فصل 4. سیاستگذاری اجرایی
ماده 10. کمیته ای با ترکیب ذیل، به ریاست مشاور وزیر و مسوول برنامه شاد نسبت به سیاست گذاری اجرایی در مورد همکاری بخش خصوصی با برنامه شاد اقدام می کند و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد.

مدیر فنی برنامه شاد (دبیرخانه)
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات
نماینده معاونت آموزش ابتدایی
نماینده معاونت آموزش متوسطه
نماینده معاونت پرورشی و فرهنگی
نماینده معاونت تربیت بدنی و سلامت
نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نماینده مرکز حراست
نماینده معاونت حقوقی
دونفر از صاحب نظرهای بخش خصوصی به پیشنهاد دبیرخانه و ابلاغ وزیر یا مشاوره وی در شبکه آموزشی دانش آموز
نماینده سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی
تبصره 1. در استان ها کمیته ای متناظر و زیر نظر مدیر کل و دبیری رییس اداره فناوری اطلاعات تشکیل می شود. این کمیته وظیفه دارد تا تقاضاهای استانی را ساماندهی و در مورد آنها تصمیم گیری کند.
تبصره 2. جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 3. در صورت ارتباط دستور جلسه با سایر واحدها و معاونت ها، حسب مورد از آنها یامدعوان دیگر مرتبط دعوت به عمل می آید.

  همکاری بخش خصوصی برای تولید محتوای آموزشی 
ماده 11. زمینه های کلی همکاری مشارکت کنندگان با سامانه شاد عبارتند از: ابزارهای آموزشی و سنجشی نظیرlms ، پخش زنده، آزمون ساز، محتواساز و...
تولید محتوای آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی
بازی و سرگرمی
سایر موارد به تشخیص کمیته سیاستگذاری
ماده 12. تمام درخواست های همکاری و ارایه خدمت، مصوب کمیته موضوع ماده (10) صرفاً از طریق فراخوان های محدود یا عمومی ارایه می شود. مدیریت برنامه شاد، درخواست همکاری مشارکت کنندگان را به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز حراست، معاونت حقوقی و حسب مورد شرکت ارتباطات سیار ارسال می کند.
واحدهای مذکور موظفند مطابق بندهای ذیل در مدت زمان تعیین شده اظهار نظر کتبی خود را اعلام دارند:
صلاحیت و روایی نرم افزاری و زیرساختی خدمات ارایه شده توسط مشارکت کنندگان به وسیله کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات سیار، مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش و مدیریت برنامه شاد بررسی می شود این کارگروه موظف است تا 5 روز کاری پس از دریافت تقاضا نسبت به تایید یا رد صلاحیت اقدام کند.

 بررسی و نظارت سازمان پژوهش بر محتوای بخش خصوصی
مطابق آیین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مصوبه جلسه 828 شورای عالی آموزش و پرورش سازمان پژوهش موظف است تا 7 روز کاری، صحت، کیفیت و روش ارایه ابزار، محتوا، بازی، سرگرمی و سایر محصولات ارایه شده را بررسی کرده و ملاحظات و اصلاحات لازم را اعلام کند.

مرکز حراست نیز موظف است تا 7 روز کاری پس از تصویب کلیات همکاری به امور امنیتی و حراستی شرکت مذکور رسیدگی کرده و ملاحظات مربوط را اعلام کند.

به صورت همزمان لازم است، اداره کل رفاه و پشتیبانی با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس حداکثر تا 7 روز کاری پس از تصویب کلیات همکاری پیش نویس قرارداد فی مابین وزارت آموزش و پرورش، شرکت یا موسسه مذکور  و اپراتورهای ذی مدخل را آماده کند.

  معافیت این محصولات از طی فرایند تأییدیه
محصولاتی که در زمان تصویب مقررات دارای مجوز معتبر از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هستند از طی فرآیندهای تاییدیه مربوط این ماده معاف خواهند بود.

 قرارداد می تواند حساب تقاضای شرکت ها و موسسات طرف قرارداد به امضای سایر تامین کنندگان ترافیک نیز برسد.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف است حداکثر تا دو هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل با همکاری مدیریت برنامه شاد، معاونین آموزشی، معاونت پرورشی و معاونت تربیت بدنی نسبت به بازنگری یا تکمیل فوری استانداردهای اعلام شده از سوی آن سازمان برای خدمات بخش خصوصی اقدام کند.

 ممنوعیت استفاده از نشان تجاری خدمات پایه شبکه شاد
ماده 13. شرکت ها و موسسات نمی توانند از نشان تجاری خود در بستر خدمات پایه سامانه شاد استفاده کنند.
فصل 5. رسیدگی به اختلافات
ماده 14. رسیدگی به اختلافات در خصوص قراردادهای منعقده صرفاً درچارچوب ساز و کار مندرج در قراردادها صورت می پذیرد.
فصل 6. پشتیبانی و مالی
ماده 15. درآمد بخش مشارکت کنندگان در سامانه شاد، حداقل از طریق حاصل می شود:

 کسب درآمد بخش خصوصی از کاربران و ترافیک اینترنت
دریافت هزینه مستقیم از محل خدمات افزوده از کاربران مطابق مقررات مربوط و دریافت درصدی از درآمد شرکت ارتباطات سیار یا سایر تامین کنندگان اینترنت و اینترانت بابت ایجاد ترافیک به واسطه خدمات ارایه شده در سامانه شاد مطابق قراردادها و صورت وضعیت های عملکردی مربوط از دیگر مفاد این دستور العمل است.

الگوی مالی چگونگی بهره مندی هر یک از ذینفعان طرف قرارداد از درآمد حاصل از فعالیت مشارکت کنندگان، مطابق جدولی است که به صورت سالانه از سوی وزارت آموزش و پرورش منتشر خواهد شد.

ماده 16. شرکت ارتباطات سیار موظف است گزارش درآمد حاصل از ترافیک مصرفی سامانه شاد را به تفکیک خدمات افزوده و پایه، نوع خدمات و نام شرکت ها و موسسات ارایه دهنده خدمت به صورت ماهانه به وزارت آموزش و پرورش گزارش کند.

 درآمد ترافیک شبکه شاد برای آموزش مجازی
بر اساس جداول پیوست مالی تفاهم نامه آموزش و پرورش و شرکت ارتباطات سیار که متعاقباً تدوین می شود درصدی از درآمد اپراتور از ترافیک مذکور با نظارت آموزش و پرورش در راستای توسعه آموزش مجازی هزینه خواهد شد.

پی نوشت: این نسخه در صورت توافق و هماهنگی های جدید با سازمان ها و نهادهای بیرون از آموزش و پرورش به روزآوری خواهد شد.
 
مرجع : تسنیم
کد مطلب : ۲۷۴۴۰۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين