۰

اختصاص 28/1 درصد درآمد اپراتورهای FWA به دولت

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱
اختصاص 28/1 درصد درآمد اپراتورهای FWA به دولت
اختصاص 28/1 درصد درآمد اپراتورهای FWA به دولت

آی‌تی‌من- هیأت وزیران در جلسه 13/7/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ١٣٩٢ـ تصویب کرد:
١ـ دارنده پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم که در این تصویب نامه به اختصار حسب مورد «دارنده/ دارندگان پروانه» نامیده می‌شود، موظف است بیست و هشت و یک دهم درصد (28.1%) از درآمد سالیانه خود را که به تأیید حسابرس رسمی‌ رسیده است، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

٢ـ به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این تصویب نامه، مبلغ تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، صفر تعیین می‌شود.

٣ـ دارنده پروانه موظف است مبالغ مندرج در جدول شماره (١) موضوع این بند را به عنوان حداقل مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند:

جدول شماره یک ـ مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه (برحسب میلیون ریال)
ردیف قلمروی فعالیت سال ١۴٠٢ سال١۴٠٣ سال١۴٠۴ سال١۴٠۵ سال١۴٠۶
 
1 سراسر کشور 1060000 1280000 1700000 2050000 2730000
2 سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) 742000 896000 1190000 1435000 1911000
3 استان‌های تهران و البرز 318000 384000 510000 615000 819000
 

 


۴ـ در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد سالیانه موضوع بند (١) این تصویب نامه، بیشتر از مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه موضوع جدول شماره (1) باشد، دارنده پروانه باید ما به التفاوت آن را برای هر سال مالی با اعلام سازمان و حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند .

۵ ـ در صورتی که دارندگان پروانه در هر سال مالی، حساب‌های مالی عمده فروشی و خرده فروشی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت‌های مالی حسابرسی شده ارایه کنند، درآمد‌های ناشی از عمده فروشی به سایر دارندگان پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.

۶ ـ درآمد حاصل از خدمات فراگردی (رومینگ) ملی ارایه شده توسط کاربر (اپراتور) میزبان در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشمول تسهیم درآمد نیست.

٧ـ دارنده پروانه موظف است معادل سه درصد (3%) از درآمد سالیانه خود را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی‌ اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند. در هر حال مبلغ این هزینه نباید از مبالغ تعیین شده در جدول شماره (2) کمتر باشد.

جدول شماره (٢)ـ مبالغ تضمین شده برای ارایه خدمات عمومی‌اجباری (برحسب میلیون ریال)
ردیف قلمروی فعالیت سال ١۴٠٠
 
سال ١۴٠١
 
سال ١۴٠٢
 
سال ١۴٠٣
 
سال ١۴٠۴
 
سال ١۴٠۵
 
سال ١۴٠۶
 
1 سراسر کشور 107000 147000 167000 210000 289000 361000 479000
2 سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) 74900 102900 116900 147000 202300 252700 347900
3 استان‌های تهران و البرز 32100 44100 50100 63000 86700 108300 149100
 
 
٨ ـ دارنده پروانه موظف است یک درصد (1%) از درآمد سالیانه خود را که به تأیید حسابرس رسمی ‌رسیده است، به عنوان حق سازمان و حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

٩ـ دارنده پروانه موظف است تا پایان مدت اعتبار پروانه، مبالغی را مطابق جدول شماره (٣) به عنوان حداقل مبلغ تضمین شده حق سازمان، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

جدول شماره (3) ـ مبالغ تضمین شده حق سازمان (برحسب میلیون ریال)
ردیف قلمروی فعالیت سال ١۴٠٠
 
سال ١۴٠١
 
سال ١۴٠٢
 
سال ١۴٠٣
 
سال ١۴٠۴
 
سال ١۴٠۵
 
سال ١۴٠۶
 
1 سراسر کشور 36000 49000 56000 70000 96000 120000 166000
2 سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) 25200 34300 39200 49000 67200 84000 116200
3 استان‌های تهران و البرز 10800 14700 16800 21000 28800 36000 49800
 


١٠ـ در صورتی که یک درصد از درآمد سالیانه موضوع بند (٨) این تصویب نامه، بیشتر از مبالغ تضمین شده حق سازمان موضوع جدول شماره (٣) باشد، دارنده پروانه باید با اعلام سازمان ما به‌التفاوت آن برای هر سال مالی را حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

١١ـ نحوه و میزان اعمال جریمه نقض تعهدات دارندگان پروانه به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
 
ردیف مورد تخلف نحوه و میزان اعمال جریمه
 
1 توقف در ارایه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان ١ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پانزده روزه از تاریخ ابلاغ
٢ـ درصورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطا شده؛ صدور اخطار دوم و یک روز کاهش مدت اعتبار
پروانه به ازای هر روز تاخیر در رفع تخلف از تاریخ اخطار دوم
٣ـ لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت سه ماه از اخطار دوم.
 
2 عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه ١ـ صدور اخطار اول برای جبران تخلف ظرف دوماه از تاریخ اخطار
٢ـ درصورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه تا میزان صددرصد مبلغ ضمانت نامه
حسن انجام تعهدات در هر سال و/یا تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
 
3 تخطی از مفاد مربوط به سهامداری
 
اعمال جریمه تا میزان صددرصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
4 تخلف در خصوص اقدام به انجام رویه‌های ضدرقابتی ١ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پنج روز کاری از تاریخ ابلاغ برای رفع تخلف
٢ـ درصورت عدم رفع تخلف، لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه یا لغو به تشخیص سازمان و اعمال جریمه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
5 تخطی از مفاد پیوست امنیتی ١ـ صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارایه خدمات موضوع تخلف و تعیین مهلت برای رفع تخلف اعلام شده
٢ـ درصورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه به مبلغ پنج درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر تخلف در هر روز تا زمان رفع کامل تخلف و لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بیست روز از اخطار دوم
٣ـ تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان در صورت تکرار تخلف.
6 ارایه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه ١ـ صدور اخطار با مهلت حداکثر پنج روزه برای توقف ارایه خدمات خارج از موضوع پروانه
٢ـ درصورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا صددرصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه.
7 دسترسی غیرمجاز یا افشای غیر مجاز اطلاعات و داده‌های مشترکین ١ـ صدور اخطار و تعیین مهلت پنج روزه برای ارایه توضیحات
٢ـ درصورت عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، اعمال جریمه به میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
٣ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جریمه تا میزان صد درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
۴ ـ درصورت تکرار برای بار دوم، کاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقی مانده پروانه یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
8 تخطی از مفاد مربوط به تعهدات فنی، نظارتی و قرارداد مشترکین صدور اخطار برای رفع تخلف در مهلت تعیین شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان ده درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر تخلف و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار پروانه به تشخیص سازمان.
9 نقص یا عدم ایفای تعهدات مالی براساس تصویب نامه شماره ١۵۴/ت۵١٧۵٣هـ مورخ 5/1/1394 و اصلاحات بعدی آن.
10 نقض تعهدات خدمات عمومی ‌اجباری جریمه تا سقف دو برابر مبلغ سه درصد درآمد سالیانه دارنده پروانه یا تا سقف دو برابر مبالغ تضمین شده برای ارایه خدمات عمومی‌اجباری(مندرج در جدول شماره ٢) هر کدام بیشتر باشد
11 عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون ١ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان
٢ـ در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جریمه تا میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان
٣ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
12 عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارایه اطلاعات خلاف واقع
 
١ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان
٢ـ در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جریمه تا میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان
٣ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
13 عدم رعایت تعرفه‌های مصوب کمیسیون و مقررات تعرفه‌ای ١ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف ۴٨ ساعت و اقدام برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی به اشخاص طرف قرارداد
٢ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا یک دهم درصد از درآمد سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف تا زمان رفع کامل تخلف
٣ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
 
 
گفتنی است که 4 شرکت مبین‌نت، ایرانسل، داده گستر عصر نوین و فرابرد داده‌های ایرانیان مجوز FWA دریافت کرده‌اند.

در این میان مجوز دو اپراتور مبین‌نت و ایرانسل، سراسری و مجوز داده گستر عصر نوین، سراسری به‌جز تهران و البرز است. محدوده فعالیت شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان  نیز استان‌های تهران و البرز تعیین شده است.

این چهار شرکت که اپراتور انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم هستند، یا FWA مخفف Fixed Wireless Access هستند، می‌توانند سرویس اینترنت ثابت و بی‌سیم، با استفاده از فناوری WiMAX و TD-LTE ارائه کنند.


 
کد مطلب : ۲۷۴۵۲۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين