۰
با تاکید بر ناکافی بودن سامانه‌ها برای مبارزه با قاچاق

اژه‌ای: متخلفان سامانه‌ جامع تجارت به دادسرا معرفی شدند

تاریخ انتشار
شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۰
اژه‌ای: متخلفان سامانه‌ جامع تجارت به دادسرا معرفی شدند
اژه‌ای: متخلفان سامانه‌ جامع تجارت به دادسرا معرفی شدند

آی‌تی‌من- حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشستبا اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره بهتعبیر مطرح شده از جانب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بروجود دردهای مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژهاست؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا اثراتبر جای مانده از دردهای مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند.

رییس دستگاه قضا یادآور شد: این درمان و مداوای دردهای مزمنکه بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمندتشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناساییاولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهایمزمن با جیغ‌ها و فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید مارا از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجهپیگیری کنیم.

رییس عدلیه تاکید کرد: در عین حال که نباید از هیچ موضوع ومساله‌ای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلتکرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و بااولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آنها اقداماتمجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجامیک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری ازمشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.

رییس قوه قضاییه در همین زمینه مشخصاً به موضوع ضرورتتکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد اینسامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور پرداختو این مقوله را در زمره اولویت‌ها قلمداد کرد که در صورت تحققکامل آن، بخشی از منافذ فسادزا، معایب و آسیب‌ها در حوزهفرایندهای زنجیره تجارت و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالامرتفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصالسامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادرو سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات وواردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در اینحوزه مشخصاً به معضل کالاهایی پرداخت که در انبار بنادر وگمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریحقاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المالخسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا«اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها».

رییس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در واکنش به سخنانعضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویلسامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغممکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسوولان ذی ربط طی چهارسال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شودو اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همهمسوولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در اینزمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده،رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه مقابله همه‌جانبه با پدیده قاچاقبه صرف راه‌اندازی و اتصال سامانه‌ها ی یکپارچه تحقق نمی‌یابد،بیان داشت: به منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی ازموانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری استدستگاه‌های مسوول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشتهباشند و من در اینجا رییس سازمان بازرسی و رییس کلدادگستری استان تهران را مکلف می‌کنم با برگزاری نشست‌هایتخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس،موضوعات و مسائل این حوزه از جمله راه‌اندازی و اتصالسامانه‌های لازم و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را احصاء وجمع‌بندی کنند و بدین‌ترتیب یک کار عملی منسجم در حوزه مقابلهبا قاچاق صورت گیرد.

وی افزود: البته تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه باقاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما بایدتوجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند و باید این مساله رابصورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم.

• گروگان‌گیری سامانه جامع تجارت
حجت‌الاسلام شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طیسخنانی با بیان اینکه این کمیسیون رویکردهای اصلاحی خود رااز موارد و مصادیق به سمت گلوگاه‌های حکمرانی حرکت دادهاست، به موضوع راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصالتمام سامانه‌های دستگاه‌های دیگر به این سامانه پرداخت و گفت: تکمیل سامانه جامع تجارت این امکان را فراهم می‌سازد که امکانمبارزه مؤثر با قاچاق به شکل ساختاری و فرآیندی در کشور ایجادشود و تجربه نیز نشان داده مادامی‌که فاقد ساختار سامانه‌ای درامر مبارزه با قاچاق باشیم، با انجام اقدامات خُرد و فیزیکی در اینحوزه موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد.

وی تکمیل سامانه جامع تجارت را یکی از دستورکارهای اصلیکمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم عنوانکرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از سه سال پیش به صورت مستمرپیگیر تکمیل سامانه جامع تجارت بوده و طی این سال‌ها در چندیننوبت وزرای مربوطه را به کمیسیون احضار کرده است.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق آنچه که مسوولاندولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود که سامانه جامع تجارت تاپایان مردادماه امسال طی ۲ فاز تکمیل شود که متأسفانهگزارش‌های واصله نشان می‌دهد این مهم باز هم در زمان وعده دادهشده به سرانجام نخواهد رسید.

شجاعی ادامه داد: در حالی که رییس‌جمهور از وزیر صمتخواسته بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیلو راه اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رییس‌جمهور نیزجلسات متعددی را تا کنون در این زمینه برگزار کرده است، اماهنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهدنبوده‌ایم.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیوناصل ۹۰ به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات مربوط به تکمیلسامانه جامع تجارت را به نزد دستگاه قضایی بیاورند تا عدلیه بهاین موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی داردمجموعه اقداماتی که در زمینه پیگیری تکمیل سامانه جامع تجارتانجام داده است را به قوه قضاییه ارایه دهد و برداشت ما ایناست که ورود دستگاه قضا به موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت،می‌تواند یک ورود مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی بهگروگان گرفته شده است، اظهار کرد: امروز مبارزه با قاچاق،وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد وچنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه مؤثرینخواهد بود.

• پیمانکاری که حاکم شده است
حجت‌الاسلام نبویان عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰مجلس نیز در این نشست به ارایه گزارشی در خصوص سیرراه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت وتاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و اینشفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.

وی با بیان خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت طیسالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک ازناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متأسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکتپیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهددستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام نبویان تاکید کرد تا به امروز هیچکس حریف اینشرکت نشده است.

حجت‌الاسلام نبویان در ادامه با بیان پیگیری‌های کمیسیون اصل۹۰ مجلس یازدهم پیرامون موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت کههم در دولت قبل و هم در دولت فعلی به صورت مستمر انجام شدهاست، گفت: وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رییس گمرک دولتسیزدهم نیز در چندین نوبت وعده اتصال سامانه‌هایشان بهسامانه جامع تجارت را دادند اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشدهاست.
 
مرجع : قوه قضاییه
کد مطلب : ۲۷۸۸۵۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين