روباتیک
ربات داوینچی جراحی پروستات انجام داد
۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۴۱
ابداع مار روباتیک برای عملیات نجات
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۴:۲۷
همکاری با روبات ها در دانشگاه تدریس می شود
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۷
حرکت شبه انسانی روبات ها با کمک یک مدل یادگیری ماشینی
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۵
جست وجو زیر دریا با کمک بازوی روباتیک
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۶:۰۰
ژاپنی ها روبات کارگر ساختمانی ساختند
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۹
زندگی مسالمت آمیز روبات ها و زنبورها
۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰
ساخت روبات کشاورز برای نظارت بر تاکستان
۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۹:۴۹
ابداع پوست روباتیک با حساسیت بیشتر نسبت به پوست انسان
۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۱۸
روبات ها تا 7 سال دیگر، نیمی از مشاغل را اشغال می کنند
۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۵۷
 
۱۲۳