۰

متن کامل شیوه‌نامه‌ھای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد»، «بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی» و «مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی»

تاریخ انتشار
جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۳
متن کامل شیوه‌نامه‌ھای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد»، «بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی» و «مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی»
آی‌تی‌من- متن کامل این سه شیوه‌نامه به این شرح است:
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد»
مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده١ـ منظور از تشکل‌های مردم نهاد عبارتند از کلیه تشکل‌هایی که ماهیت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و تحت عناوین مختلفی نظیر انجمن، خیریه، خانه، جمعیت، سازمان غیردولتی، هیات، کانون، خانه و شبکه فعالیت می‌کنند.

بند اول: اطلاعات سازمانی و ھویتی

ماده٢ـ اطلاعات ھویتی و سازمانی تشکل‌های مردم نهاد از جمله موارد زیر باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١ .مشخصات مؤسسان،

٢ .اساسنامه ثبت شده، تاریخ ثبت و مرجع تأیید اساسنامه،

٣ .پروانه تأسیس یا فعالیت،

۴ .آگهی تأسیس که در روزنامه رسمی ‌یا روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است،

۵ . ساختار و تشکیلات داخلی،

۶ . سطح فعالیت از نظر استانی یا فرااستانی، ملی یا بین المللی یا خارجی بودن،

٧ .نهادهای وابسته از قبیل شرکت، درمانگاه، پژوهشکده و مرکز مشاوره،

٨ . مشخصات شعب و دفاتر نمایندگی در داخل یا خارج از کشور،

٩ .موافقتنامه یا مجوز تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی،

١٠ .وظایف و اختیارات دفتر نمایندگی، اساسنامه شعبه که به تصویب تشکل مرکزی رسیده باشد و اینکه آیا شعبه در مجامع عمومی تشکل مرکزی حق رأی دارد یا ندارد،

١١ .مشخصات کامل اعضای هیات امنا یا هیات رئیسه، یا هیات مدیره، رئیس و بازرسان تشکل و شرح وظایف و اختیارات ھر کدام،

١٢ .کلیه مصوبات مجامع عمومی ‌یا هیات امنا و هیات مدیره تشکل نظیر دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه داخلی،

١٣ .اسامی‌ و سمت اشخاصی که با داشتن سمت عمومی، عضو هیات امنا یا هیات رئیسه، یا هیات مدیره، یا رئیس و بازرس تشکل ھستند،

١۴ .فھرست اموال و دارایی‌‌ھای تشکل اعم از آنکه در مالکیت و مورد استفاده باشد یا در اجاره اشخاص ثالث،

١۵ .قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل و فعالیت تشکل.

ماده٣ـ اطلاعات راجع به نحوه فعالیت تشکل و عملکرد آن در حوزه‌ھای مختلف از جمله در موارد زیر باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١ .تعداد و مشخصات کلی کارکنان و نحوه ھمکاری آنها با تشکل،

٢ .اطلاعات فعالیت‌ھای اقتصادی و سرمایه گذاری‌های انجام شده،

٣ .مشخصات شبکه‌ھا و مجامعی که تشکل در آنها عضو شده است،

۴ .گزارش عملکرد سالانه طبق شرایط مقرر در اساسنامه،

۵ . عضویت تشکل در مجامع و شوراھای تصمیم ساز یا تصمیم گیر کشور،

۶ . تعاملات و فعالیت‌ھای بین‌المللی تشکل از جمله کسب مقام مشورتی نزد نهادهای بین المللی یا اقدام برای این منظور،

٧ .مشخصات نمایندگانی که از سوی تشکل در مجامع و مناسبت‌ھای بین المللی شرکت کرده‌اند،

٨ . گزارش‌ھایی که تشکل به نهادها و مراجع بین المللی داده است،

٩ .اطلاعات راجع به وضعیت مالیاتی، اظھارنامه‌ھای مالیاتی و مالیات‌ھای پرداختی تشکل،

١٠ .سوابق محکومیت تشکل به تعلیق یا ابطال پروانه،

١١ .مشخصات بانک‌ھای اطلاعاتی تشکل، اھداف ایجاد آنها و نحوه استفاده از آنها.

ماده۴ـ فھرست و نوع خدماتی که از سوی تشکل‌ھا به گروه‌ھای ھدف ارائه می‌شود، تعداد و مشخصات کلی گروه‌ھای ھدف تشکل و نحوه جمع آوری، ثبت و نگھداری اطلاعات آنها در تشکل باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده ۵ ـ میزان و نوع کمک‌ھای دریافتی از مؤسسات عمومی، چگونگی دریافت و مصرف آنها باید منتشر شده و در دسترسی عمومی ‌قرار گیرد.

ماده۶ ـ اطلاعات راجع به نحوه جمع‌آوری کمک‌ھای مردمی، اطلاعات کلی و آماری در مورد تعداد خیران، میزان و نوع کمک‌ھا و خیرات آنها قابل انتشار و دسترس است. ھویت اشخاص خیر نباید به صورت عمومی‌ منتشر شود یا در دسترس متقاضیان قرار گیرد مگر با إذن آنها.

ماده٧ـ اطلاعات مربوط به ھویت مددجویان و افراد مرتبط با تشکل‌ھا و نوع کمک‌ھا و خدمات ارائه شده به ھر یک بدون إذن آنان قابل انتشار یا دسترس نخواھد بود. اطلاعات کلی و آماری نظیر تعداد مددجویان یا میزان و نوع کمک‌ھا و خدمات، باید برای عموم متقاضیان قابل دسترس باشد.

ماده٨ ـ در مورد کودکانی که تحت پوشش تشکل‌ھا قرار دارند افشای مشخصات ھویتی تحت ھیچ شرایطی مجاز نیست.

ماده٩ـ اطلاعات زیر در حوزه عملکرد مالی و محاسباتی سالانه تشکل‌ھا قابل انتشار و دسترس خواھد بود:

١ .منابع درآمدی به تفکیک درآمدھای داخلی از جمله حق عضویت، کمک‌ھای مردمی‌ درآمدھای حاصل از فعالیت‌ھا و درآمدھای خارجی یا خارج از کشور،

٢ .روش‌ھایی که برای کسب درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد،

٣ .جمع کل درآمدھا و ھزینه‌ھای سالانه،

۴ .میزان درآمد غیر نقدی سالانه و مشخص کردن نحوه دریافت و مصرف آن،

۵ . تعداد و مشخصات حساب‌ھای بانکی که منابع مالی تشکل در آنها واریز و یا از طریق آنها ھزینه می‌شود،

۶ . تفکیک ھزینه‌ھای جاری و پرسنلی تشکل،

٧ .اعلام گردش مالی بین شعب و دفاتر نمایندگی با دفتر مرکزی تشکل و میزان دادوستد مالی آنها،

٨ .اعلام رویه‌ھای ثبت صورت‌ھای مالی تشکل و نحوه رعایت استانداردھای حسابداری،

٩ .مشخصات حسابرس رسمی‌ مستقل در مورد موسسات خیریه و حمایتی،

١٠ .مشخصات حامیان مالی تشکل،

١١ .آمار و اطلاعات دعاویی که تشکل در دفاع از منافع عمومی‌موضوع فعالیت خود اقامه کرده است.

ماده١٠ـ ھر شھروندی می‌تواند اطلاعات یک تشکل مردم نهاد را یا مستقیماً از خود آن تشکل یا از مرجع صدور مجوز آن، مطالبه کند.
 
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی»
مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 
ماده١ـ بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی‌(واحدھای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند اعم از دولتی و عمومی غیردولتی)، باید اطلاعات سازمانی و ھویتی خود را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دھند:

١ .سند تأسیس یا اساسنامه قانونی یا اساسنامه یا شرکتنامه مصوب و ثبت شده و اظھارنامه ثبت شعبه یا نمایندگی با آخرین اصلاحات و الحاقات و مرجع صدور مجوز فعالیت،

٢ .تابعیت بنگاه و میزان و مشخصات سھام اتباع خارجی در بنگاه (با رعایت شیوه‌نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی)،

٣ .مرکز اصلی (اقامتگاه) بنگاه،

۴ .موضوع اصلی فعالیت بنگاه وسایر موضوعاتی که بنگاه در زمینه آنها فعالیت کرده یا می‌کند،

۵ . مشخصات اعضای هیات مدیره یا هیات عامل یا هیات امنا یا هیات رئیسه، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان قانونی بنگاه، روش و تاریخ انتصاب یا انتخاب آنها و مدت باقیمانده از مسوولیت آنها،

۶ . اسامی ‌و مشخصات مؤسسین و دارندگان سھامداران کلیدی (کنترلی، کنترلی مدیریتی، ممتاز) بنگاه و میزان سھم آنها،

٧ .تعداد سھامداران یا شرکا و سھام بی نام، با نام و ممتازه،

٨ . مشخصات مؤسسات و شرکت‌ھای فرعی اعم از تابع یا وابسته،

٩ .مشخصات شعب یا دفاتر نمایندگی بنگاه در داخل و خارج از کشور،

١٠ .مشخصات شرکت‌ھای مشاور و ناظر در پروژه‌ھای خاتمه یافته و در حال اجرا،

١١ .مشخصات کلی پروژه ھای خاتمه یافته و در حال اجرای داخلی و خارجی،

١٢ .مدت، نوع و ماهیت بنگاه،

١٣ .داشتن یا نداشتن دفاتر قانونی پلمپ شده (قانونی)،

١۴ .نام نشریه و سایر ابزارھای ارتباطی که آگهی‌ھا و دعوت‌ھای بنگاه از طریق آنها صورت می‌گیرد، آدرس پایگاه اینترنتی و پیام‌رسان بنگاه (در صورت وجود).

ماده٢ـ بنگاه‌‌های اقتصادی باید اطلاعات راجع به ارکان بنگاه و وظایف و اختیارات ھر رکن را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دھند:

١ .تعداد و ترکیب مجامع عمومی، مشخصات دارندگان حق رأی در مجامع عمومی،

٢ .گزارش جلسات مجامع عمومی‌ از جمله تاریخ، ساعت، نحوه دعوت و محل تشکیل جلسات و دستور جلسة ھر مجمع از قبیل انتخاب اعضای ھیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ھا و تغییر موضوع فعالیت،

٣ .تصمیمات مجامع عمومی ‌و صورت جلسة مورد تأیید هیات رئیسة ھر مجمع،

۴ .حدود اختیارات مدیرعامل و هیات مدیره یا هیات عامل بنگاه،

۵ . دارندگان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها،

۶ .فراخوآنهای الزامی ‌مجامع عمومی.

ماده٣ـ اطلاعات راجع به امتیازھا و فرصت‌ھا از قبیل فرصت‌ھای استخدامی، ضوابط استخدام یا استفاده از نیروی کار در بنگاه‌‌های اقتصادی، شرایط برخورداری از بیمه و نوع بیمه و بازنشستگی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، تسھیلات رفاھی، مأموریت ھای خارجی و مھارت‌ھای شغلی لازم باید در پایگاه اطلاع رسانی بنگاه منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده۴ـ اطلاعات راجع به وضعیت مالی و محاسباتی بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی، حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواھد گرفت:

١ .میزان سرمایه نقدی وغیرنقدی بنگاه در زمان تأسیس و در حال حاضر،

٢ .میزان و نحوه تغییرات در سرمایه بنگاه،

٣ .نحوه تقسیم سود و زیان بنگاه،

۴ .صورت‌ھای مالی سالانه حسابرسی شده بنگاه،

۵ . اطلاعات و صورت‌ھای مالی مؤسسات و شرکت‌ھای تابعه و وابسته،

۶ . گزارش‌ھای هیات مدیره به مجامع،

٧ .جدول زمان بندی پرداخت سودنقدی به سھامداران و شرکا،

٨ . میزان پاداش مصوب برای هیات مدیره و مدیرعامل،

٩ .میزان سھام در سایر بنگاه‌ھا،

١٠ .آخرین ترازنامه بنگاه و سایر سال‌ھا.

ماده۵ ـ اطلاعات راجع به وضعیت عملکرد و فعالیت‌ھای بنگاه‌‌های اقتصادی حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواھد گرفت:

١ .خدمات و محصولاتی که بنگاه به جامعه یا گروه ھدف عرضه می‌کند،

٢ .تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت بنگاه،

٣ .ھر گونه تغییر در اساسنامه بنگاه و فعالیت اصلی بنگاه،

۴ .برگزاری یا مشارکت در مناقصه ھا و مزایده ھا و نتیجه آن،

۵ . تغییر در روش یا رویه حسابداری به ھمراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن،

۶ . تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل بنگاه،

٧ .تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت، پروانه بھره برداری، امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال علامت تجاری بنگاه،

٨ . تغییر در نحوه تقسیم سود،

٩ .تغییر در سھام بنگاه در سایر بنگاه‌ها،

١٠ .تغییر عمده در ساختار مالکیت بنگاه به نحوی که بر کنترل بنگاه تأثیر بگذارد،

١١ .تغییر در ساختار بنگاه مانند ادغام و ترکیب،

١٢ .درخواست برای ورود به یا خروج از فھرست شرکت‌ھای ثبت شده در بورس و دلایل آن.

ماده۶ ـ کلیه بنگاه‌‌های پذیرفته شده در بورس مکلف ھستند علاوه بر اطلاعاتی که در مواد بالا ذکر شد اطلاعات مرتبط در دستورالعمل‌ھای سازمان بورس اوراق بھادار را حسب مورد برای عموم منتشر کرده و یا در دسترس متقاضیان قرار دھند.

ماده٧ـ در مواردی که بالاترین مقام مؤسسه دارنده اطلاعات تشخیص می‌دھد که انتشار اطلاعات مذکور در این شیوه‌نامه می‌تواند به اختلال در بازار منجر شود با اخذ تأیید از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تا مدتی که کمیسیون مشخص می‌کند می‌تواند از انتشار آن اطلاعات خودداری کند.

ماده٨ ـ فھرست بنگاه‌‌های مشمول این شیوه‌نامه از سوی دبیرخانه کمیسیون تھیه شده و برای دسترسی عمومی ‌در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار خواھد گرفت.
 
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
«مؤسسات خصوصی ارائه دهنده به خدمات عمومی»

ماده١ـ منظور از مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌ در این شیوه‌نامه عبارت اند از مؤسساتی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرف‌های یا صنفی بر عھده آنها است و از جمله عبارتند از:

١ .کلیه سازمآنهای حرف‌های و صنفی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند نظیر کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان و مترجمان رسمی ‌دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مھندسی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام پرستاری، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون.

٢ .اتحادیه‌ھای صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند،

٣ .تشکل‌های خصوصی که طبق قانون مأموریت‌ھای خاص بر عھده آنها گذاشته شده است ھمانند انجمن‌ھای حمایت از مصرف کنندگان.

ماده٢ـ اطلاعات سازمانی ـ ھویتی مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیراست باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١ .قوانین و مقررات راجع به تأسیس و نحوه فعالیت‌ھای آن مؤسسه،

٢ .ارکان مؤسسه و وظایف و اختیارات ھر رکن،

٣ .چارت تشکیلات سازمانی،

۴ .مشخصات رئیس مؤسسه و مدیران ھر رکن،

۵ . مشخصات اعضای هیات مدیره یا هیات اجرایی،

۶ . مشخصات مجامع عمومی ‌یا شوراھای تصمیم گیری مؤسسه،

٧ .مشخصات بازرس یا حسابرس قانونی مؤسسه،

٨ . فرایند عضویت در مؤسسه.

ماده٣ـ اطلاعات راجع به اعضای ھر مؤسسه از جمله تعداد اعضا، نام و نام خانوادگی، تخصص، نشانی فعالیت، شماره تماس، عکس، تاریخ اخذ پروانه، نوع عضویت در مؤسسه، مدت اعتبار پروانه و وضعیت فعلی فعالیت باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده۴ـ اطلاعات مالی و محاسباتی مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١ .میزان بودجه مصوب سالانه مؤسسه،

٢ .میزان حق عضویت‌ھای دریافت شده،

٣ .درآمدھای مؤسسه از محل ھدایا، کمک‌ھا و موقوفات و سایر منابع درآمدی،

۴ .صورت‌ھای مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس مؤسسه،

۵ . ھزینهھای مؤسسه به تفکیک سرفصل ھای ھزینه.

ماده۵ ـ اطلاعات عملکردی مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌در حوزه ھایی که خدمت عمومی ‌ارائه می‌دھند و حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١ .اطلاعات راجع به خدمات و کالاھایی که مؤسسه ارائه می‌دھد،

٢ .تعداد و مشخصات آزمون‌ھای برگزار شده و نتایج ھر کدام،

٣ .تعداد پروانه‌ھای صادر شده و تمدید شده،

۴ .تعداد نیروھای استخدام شده و وضعیت استخدامی‌ھر کدام،

۵ . تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شوراھا و هیات مدیره،

۶ . اطلاعات دوره‌ھای آموزشی یا کارآموزی برگزار شده .

 ماده۶ ـ مصوبات و تصمیمات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌ که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١ .کلیه مصوبات مجامع عمومی ‌و شوراھا،

٢ .آیین نامه ھا، دستورالعمل ھا، بخشنامه‌ھا، شیوه‌نامه‌ھا و کلیه ابلاغیه‌ھا و مکاتبات که مبنای عمل در ھر یک از ارکان مؤسسه است،

٣ .تعرفه‌ھا یا نرخ ھای مصوب برای ارائه خدمات، مرجع تصویب آنها و نحوه وصول آنها.

ماده٧ـ اطلاعات انتخابات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌ که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١ .انواع انتخاباتی که در مؤسسه برگزار می‌شود و زمآنهای ھر کدام،

٢ .شرایط نامزدھا،

٣ .مشخصات اعضایی که خود را در ھر یک از انتخابات نامزد کرده‌اند،

۴ .نتایج ھر انتخابات و تعداد آری ھر نامزد،

۵ . تاریخ، ساعت و مکان برگزاری ھر یک از انتخابات‌ھا،

۶ . نحوه بررسی صلاحیت نامزدھا،

٧ .صورتجلسات شمارش آرا،

٨ . اسامی ‌اشخاص شرکت کننده در انتخابات.

ماده٨ ـ اطلاعات راجع به رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ‌که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید با رعایت محرمانگی ھویت عضو متخلف یا مورد تعقیب، در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١ .تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا،

٢ .نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده،

٣ .تعداد و مشخصات پروانه‌ھای معلق یا ابطال شده،

۴ .میزان جریمه‌ھای نقدی وصول شده،

۵ . تعداد متخلفان معرفی شده به مراجع قضایی،

ماده٩ـ اطلاعات راجع به چگونگی مشارکت مؤسسات خصوصی در سیاست‌گذاری‌ھا و تصمیم‌گیری‌ھای مؤسسات عمومی ‌از جمله دعوت نامه‌ھای رسیده از سوی مؤسسات عمومی، مشخصات مراجع، مجامع و نهادهایی که مؤسسه در آنها به عنوان عضو دارای حق رأی یا صرفاً برای مشورت و کارشناسی و بدون حق رأی شرکت می‌کند و مشخصات افرادی که در جلسات مذکور به نمایندگی از مؤسسه شرکت کرده‌اند باید برای متقاضیان قابل دسترس باشد.

 
کد مطلب : ۲۷۲۱۵۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين